Taryba

TARYBA 
5.9. Tarp kongresų taryba yra aukščiausias partijos organas, kuris: 
5.9.1. tvirtina ar teikia kongresui partijos veiklos planus ir ataskaitas; 
5.9.2. kontroliuoja valdybos veiklą, tvirtina ir keičia jos veiklos reglamentą, kartą per pusmetį išklauso valdybos ataskaitą; 
5.9.3. tvirtina apskričių ir savivaldybių koordinacinių tarybų pirmininkų kandidatūras; 
5.9.4. nustato kandidatų į Europos Parlamento, LR Seimo bei savivaldybių tarybų narius sąrašų sudarymo tvarką; 
5.9.5. skelbia partijos kongreso darbotvarkę, datą ir vietą; 
5.9.6. drausmės komisijos siūlymu, partijos valdybos teikimu gali sustabdyti valdybos nario ar pavaduotojo įgaliojimus; 
5.9.7. vykdo kitus kongreso įgaliojimus, jeigu kongresas yra pavedęs. 
5.10. Tarybai pirmininkauja partijos pirmininko paskirtas pirmininko pavaduotojas. 
5.11. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per pusę metų šaukia partijos pirmininkas. Jis privalo sušaukti tarybos posėdį, jei to reikalauja 1/3 tarybos narių. Sprendimai taryboje priimami paprasta balsų dauguma dalyvaujant daugiau kaip pusei visų tarybos narių.
5.12. Taryba yra atskaitinga kongresui. 
5.13. Tarybą sudaro skyrių pirmininkai, partijos valdybos nariai, dalykinių komitetų pirmininkai, drausmės komisijos pirmininkas, iždininkas, partijos Seimo frakcijos nariai, jei jie yra partijos nariais. Skyrių atstovavimas taryboje didėja vienu atstovu nuo kiekvieno 400-ojo skyriaus nario.

Edmundas Samulionis

Kęstutis Vilniškis

Algimantas Adomaitis

Birutė Šliažienė

Audronė Virganavičiūtė

Kęstutis Jasevičius

Asta Lašinskienė

Remigijus Buožius

Žibuoklė Senikienė

Gytis Šulinskas

Jūratė Šivickienė

Loreta Kekienė

Vygaudas Molis

Antanas Navakauskas

Gedvydas Celiešius

Petras Beresnevičius

Gintaras Algirdas Kalėda

Tadas Bartkus

Juozas Jokimas

Violeta Bendinskienė

Ramojus Girinskas

Sigitas Braziulis

Albinas Žymančius

Marius Juškevičius

Gediminas Imbrasas

Lina Šukytė Korsakė

Kristina Smirnovaitė

Dalia Skeberdienė

Sigitas Karbauskas

Edmundas Valantiejus

Piotras Travinas

Justinas Masalskas

Ignas Jonušas

Vytautas Jucius

Žydrūnas Grinius

Julius Panka

Sigitas Činga

Žilvinas Labanauskas

Saulius Podelskis

Violeta Bendinskienė

Stasys Vainauskas

Juozas Srėbalius

Raimondas Bitinas

Algirdas Giedraitis

Romualdas Gėgžnas

Rimantas Pašakinskas

Audronė Beresnevičienė

Silverijus Statkus

Algirdas Gudaitis

Aldona Ona Radčenko

Vytautas Vasilenko

Vladas Važnevičius

Osvaldas Katinas

Paulius Zaleckas

Tomas Jaugelavičius

Algis Kaleinikas

Irina Kuzmina

Cezaras Pacevičius

Dalia Petrauskienė

Agnė Petravičienė

Aurimas Pileckas

Vladas Sederevičius

Dalia Skeberdienė

Rojus Šadurskas

Nina Šesternikova