Taryba

TARYBA 
5.9. Tarp kongresų taryba yra aukščiausias partijos organas, kuris: 
5.9.1. tvirtina ar teikia kongresui partijos veiklos planus ir ataskaitas; 
5.9.2. kontroliuoja valdybos veiklą, tvirtina ir keičia jos veiklos reglamentą, kartą per pusmetį išklauso valdybos ataskaitą; 
5.9.3. tvirtina apskričių ir savivaldybių koordinacinių tarybų pirmininkų kandidatūras; 
5.9.4. nustato kandidatų į Europos Parlamento, LR Seimo bei savivaldybių tarybų narius sąrašų sudarymo tvarką; 
5.9.5. skelbia partijos kongreso darbotvarkę, datą ir vietą; 
5.9.6. drausmės komisijos siūlymu, partijos valdybos teikimu gali sustabdyti valdybos nario ar pavaduotojo įgaliojimus; 
5.9.7. vykdo kitus kongreso įgaliojimus, jeigu kongresas yra pavedęs. 
5.10. Tarybai pirmininkauja partijos pirmininko paskirtas pirmininko pavaduotojas. 
5.11. Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per pusę metų šaukia partijos pirmininkas. Jis privalo sušaukti tarybos posėdį, jei to reikalauja 1/3 tarybos narių. Sprendimai taryboje priimami paprasta balsų dauguma dalyvaujant daugiau kaip pusei visų tarybos narių.
5.12. Taryba yra atskaitinga kongresui. 
5.13. Tarybą sudaro skyrių pirmininkai, partijos valdybos nariai, dalykinių komitetų pirmininkai, drausmės komisijos pirmininkas, iždininkas, partijos Seimo frakcijos nariai, jei jie yra partijos nariais. Skyrių atstovavimas taryboje didėja vienu atstovu nuo kiekvieno 400-ojo skyriaus nario.

Remigijus Žemaitaitis

Kęstutis Bartkevičius

Algimantas Dumbrava

Loreta Jakinevičienė

Vytautas Laurinaitis

Donatas Laurinavičius

Gediminas Onaitis

Vincas Plikaitis

Kęstutis Trečiokas

Egidijus Vilimas

Almantas Petkus

Vladas Achmatovas

Valerijonas Bernotas

Arturas Galakvošius

Martynas Gedvilas

Vidmantas Karabinas

Bronislovas Klyvis

Kęstas Komskis

Kristina Nakutytė

Juozas Rokas

Aušra Ručienė

Dobilas Sinkevičius

Benediktas Paulauskas

Kontrolės komisijos pirmininkas

Vytautas Kamblevičius

Juozas Imbrasas

Petras Gražulis

Rimas Andrikis

Vincas Karčiauskas

Paulius Bartaševičius

Rolandas Juocevičius

Henrikas Mackela

Anatolij Paramonov

Viktorija Vigėlienė

Gediminas Rudžionis

 

Kęstutis Vilniškis

Algimantas Adomaitis

Birutė Šliažienė

Audronė Virganavičiūtė

Kęstutis Jasevičius

Asta Lašinskienė

Regina Kulešinė

Žibuoklė Senikienė

Kęstutis Staniulis

Jūratė Šivickienė

Loreta Kekienė

 

 

Gedvydas Celiešius

Sigitas Sidaravičius

Gintaras Algirdas Kalėda

 

Juozas Jokimas

 

 

 

Albinas Žymančius

Marius Juškevičius

Raimonda Kalesnikova

Lina Šukytė

Valerijonas Bernotas

Vaidotas Karbonskis

Sigitas Karbauskas

Edmundas Valantiejus

 

Justinas Masalskas

Ignas Jonušas

Daiva Balandienė

 

Marija Linkevičienė

Sigitas Činga

Vytautas Žagūnis

Saulius Podelskis

Danutė Petrušauskienė

Stasys Vainauskas

 

Raimondas Bitinas

 

Vincas Metrikis

Ona Petronienė

Audronė Beresnevičienė

Silverijus Statkus

Algirdas Gudaitis

 

Rimantas Norvilas

Romualdas Gėgžnas

Osvaldas Katinas

Svetlana Babujeva