Kontrolės komisija

Iš partijos įstatų

7. KONTROLĖS KOMISIJA 
7.1. Kongreso išrinkta kontrolės komisija: 
7.1.1. renka savo pirmininką; 
7.1.2. dirba pagal savo priimtą ir valdybos patvirtintą veiklos reglamentą; 
7.1.3. kontroliuoja partijos organų ūkinę ir finansinę veiklą; 
7.1.4. vykdo atskirus valdybos pavedimus; 
7.1.5. kartą per metus teikia ataskaitą partijos kongresui. 
7.2. Kontrolės komisijos narys negali būti kitų partijos organų nariu. 
7.3. Partijos skyrių revizoriai nėra pavaldūs partijos kontrolės komisijai. 
7.4. Partijos organai kontrolės komisijai privalo teikti reikiamą pagalbą ir informaciją, kuri padėtų komisijos veiklai.

Komisijos sudėtis

Birutė Tėbėrienė 
Kristina Smirnovaitė