Narystės dokumentai

Partijos Tvarka ir teisingumas nariu gali būti rinkimų teisę turintis Lietuvos Respublikos pilietis, pripažįstantis šios partijos įstatus bei programą ir nepriklausantis kitoms politinėms partijoms bei organizacijoms. 

Asmuo, norintis tapti partijos nariu ir turintis bent vieno partijos nario rekomendaciją, užpildo nustatytos formos prašymą, kuris yra pateikiamas skyriaus tarybai. Skyriaus taryba, ne ilgiau kaip vieną mėnesį svarsčiusi prašymą, priima sprendimą dėl narystės. Skyriaus tarybai priėmus teigiamą sprendimą dėl narystės, asmuo sumoka stojamąjį 3 Eurų bei 4 Eurų nario mokestį ir tampa partijos nariu.

 
Valdybos nustatyta tvarka nariui išduodamas partijos nario bilietas ir ženklelis. Jei skyriaus taryba priima neigiamą sprendimą, jis gali būti apskundžiamas drausmės komisijai, kurios teikimu valdyba priima galutinį sprendimą. Partijos nariai registruojami partijos valdybos nustatyta tvarka. Metinis nario mokestis sumokamas skyriaus iždininkui iki gegužės mėnesio.

 

http://old.tvarka.lt/get.php?f.981 PRAŠYMAS

http://old.tvarka.lt/get.php?f.977 ANKETA

http://old.tvarka.lt/get.php?f.979 ANKETA