Pasiūlymai pateikti – laukiame rezultatų

2017-02-07

Praėjusią savaitę Prienų rajono savivaldybės opozicijoje esantys tarybos nariai susitiko su savivaldybės vadovais. Susitikimo tikslas – aptarti parengtą  2017 -ųjų metų savivaldybės  biudžeto projektą. Opozicijos atstovus nustebino tai, kad susitikime nedalyvavo administracijos direktorius Egidijus Visockas ir jo pavaduotoja Rima Zablackienė.  Apie parengtą biudžeto projektą ir susitikimo metu pateiktus siūlymus kalbamės su opozicijos lydere Loreta Jakinevičiene.

- Kaip vertinate parengtą biudžeto projektą?

- Biudžeto formavimas – sudėtingas procesas, reikalaujanti profesionalumo, diskusijų ir atsakingo planavimo. Juk labai svarbu, kad savivaldybės lėšos būtų paskirstytos efektyviai ir racionaliai. Kaip ir praėjusiais metais, pasigedau strateginio požiūrio, išsamios analizės, todėl parengtą biudžeto projektą vertinu tik patenkinamai.

- Ar opozicija pateikė savo pasiūlymų?

- Pasiūlymų dėl biudžetinių įstaigų, savivaldybės įgyvendinamų programų finansavimo turėjome pakankamai daug. Buvo atkreiptas dėmesys į mokyklų ryšiams skiriamų lėšų  administravimą.  Pastebėjome, kad jis labai skiriasi, nes, įstaigos dėl internetinių paslaugų teikimo sutartis yra sudarę su skirtingais paslaugų teikėjais. Savivaldybės vadovų paprašėme, kad šiuo klausimu būtų atlikta išsami analizė. Taip pat buvo pasiūlyta skirti papildomai lėšų toms įstaigoms, kurios neturi kompiuteristų etatų – ikimokyklinio ugdymo, meno mokykloms, kultūros įstaigoms, seniūnijoms, kad jos galėtų susimokėti už joms suteiktas paslaugas administruojant internetines svetaines. Pasiūlyta pakeisti  Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų aplinkos finansavimo tvarkos aprašą, kad ir Prienų miesto mokyklos turėtų lėšų transporto išlaidoms, reikalingoms nuvykti į olimpiadas, konkursus, kitus renginius. Pasiūlyta padidinti lėšas transporto išlaidoms ir kultūros ir laisvalaikio centrams.  Atkreipėme dėmesį ir į mokyklų raštvedžių, vairuotojų atlyginimų pakėlimo būtinybę. Manytume, kad tai būtų galima padaryti visai „neskausmingai“, jeigu tik administracijos direktorius E. Visockas ir jo pavaduotoja atsisakytų jau antrus metus jiems mokamų 50 procentų prie atlyginimų priedų. Mano manymu, tai būtų socialiai teisingas ir sveikintinas žingsnis.

Daug diskusijų sukėlė ir kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos. Akivaizdu, kad jų labai mažai skiriama kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams, kurie tokių lėšų negauna iš krepšelio. Taip pat prašėme įvardinti, kokiose įstaigose ir kokie remonto darbai 2017 metais bus atliekami, koks bus skiriamas finansavimas. Siūlėme patvirtinti prioritetinių darbų sąrašą, kad būtų kuo daugiau skaidrumo ir aiškumo įstaigoms, nes  pastebėjome, kad trūksta planavimo, ir nuoseklumo. Įstaigos svarbiausių darbų poreikį pateikia kiekvienais metais, tačiau atsakymų, kada bus jie atlikti dažnai nesulaukia.

 - Biudžeto projekte nemažai lėšų skirta įvairioms programoms finansuoti. Ką manote apie jų paskirstymą?

- Siūlėme palikti tą patį,  kaip ir praėjusiais - 2016 metais - 4000 eurų finansavimą, Vaikų socializacijos programai, taip pat padidinti kultūros, sporto, jaunimo bendruomeninės veiklos aktyvinimo programos lėšas, perkeliant 10 000 eurų iš administracijos direktoriaus fondo.  Tikslinga įvardinti, kokioms reikmėms sporto asociacijos, bendruomenės naudoja skirtas iš biudžeto lėšas, kiek jos pritraukia lėšų iš kitų šaltinių ir kokie jų veiklos rezultatai. Taip pat rekomendavome padidinti Kaimo plėtros rėmimo bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programų lėšas. Smulkaus ir vidutinio verslo programą, mūsų įsitikinimu, reikėtų labiau viešinti, kad ypač pradedantieji kurti verslą žmonės turėtų realią galimybę jomis pasinaudoti.

- Šiandien viena iš jautriausių sričių yra socialinė. Ar biudžete į tai atsižvelgta?

- Socialinei sričiai reikėtų skirti ypatingą dėmesį. Apmaudu, kad praėjusiais metais savivaldybė taip ir nesugebėjo pasitvirtinti Socialinių paslaugų plano. Manau, kad pirmiausiai turi būti didinamas socialinių paslaugų prieinamumas žmonėms, skatinamas Vaikų dienos centrų kūrimasis mieste ir jų geresnis finansavimas. Taip pat pasigendame daugiafunkcinių centrų kaimiškosiose vietovėse. Tą parodė ir pastarieji smurto prieš vaikus atvejai Lietuvoje. Akivaizdu, kad dėmesio šiai sričiai skiriama nepakankamai. Atkreiptinas dėmesys ir į socialinių būstų problemą, nes eilė jiems įsigyti yra didelė ir juda labai vangiai. Taip pat kai kuriose seniūnijose gyventojai net neturi galimybės tokių būstų įsigyti.

- Ką galite pasakyti apie viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos finansavimą?

-  Manau, kad vienas iš savivaldos prioritetų – mūsų rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, todėl siūlau savivaldybės vadovams to nepamiršti. Koks bus skirtas finansavimas gatvių, rajono kelių tvarkymui ir priežiūrai savivaldybės vadovai pasakyti negalėjo, nes dar nežino, kiek lėšų bus skirta iš Kelių direkcijos. Didėja lėšos gatvių apšvietimui, praėjusiais metais buvo skirta 95 000 eurų, 2017 metais planuojama skirti 108 500 eurų. Gerai, kad planuojama apšviesti pagrindines Prienų miesto perėjas. Tai labai svarbu, nes galėsime išvengti skaudžių nelaimių. Norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į Sodų bendrijose esančias gatves, nes jos yra labai prastos būklės.

- Ką galite pasakyti apie investicijų programą?

- Savivaldybės vadovų paprašėme įvardinti, kokius projektus šiais metais planuojama įgyvendinti, kiek reikės skirti lėšų jų kofinansavimui. Manau, kad tokia informacija turėtų būti vieša ir prieinama kiekvienam savivaldybės gyventojui. Taip pat paprašėme įvardinti, kiek buvo sumokėta už projektų paraiškų parengimą. Mano įsitikinimu, paraiškas turėtų rengti Investicijų skyriaus darbuotojai, nes šio skyriaus nuostatuose aiškiai parašyta, jog jie yra už tai atsakingi.

- Pasigendate viešumo aptariant investicinius projektus, bet ar tik šioje srityje jo trūksta?

- Rengiant biudžeto projektą labai svarbu, kad būtų tariamasi ir su gyventojais, asociacijomis. Dialogas visuomet reikalingas ir būtinas – tai demokratijos pagrindas. Esu įsitikinus, kad savivaldybės biudžeto sėkmė būtent ir priklauso nuo visų sugebėjimo tartis ir susitarti, kad būtų priimtas kuo geresnis sprendimas.

Susitikime su savivaldybės vadovais taip pat buvo paprašyta, kad būtų kuo skubiau išreikšta  principingesnė jų pozicija dėl paštų reformos stabdymo. Manau, kad šios paslaugos turi likti, nes jos ypač svarbios mūsų rajono žmonėms. Sutinku, kad viešumo problema mūsų savivaldybės vadovų ir administracijos darbe dar tebėra aktuali.

 

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė

 

Spausdinta Prienų rajono ir Birštono krašto laikraštyje ,,Gyvenimas“